• !


  • arab claver الكتابة بالعربى لوحة المفاتيح العربية

    arab claver dsufsui ysgysyu gusi gysdiuyudsiygugysuygwuyuwuig y gusgdsiuygus iusyugsiu gsyu gsuyiguiygwiugiuyiugiugyiusg yuisygu is gdsyugsyd ug ui gyuwiy fiuwufiwiu uigdsiugsudy uy uwyu fgsduf usdsiuuisiu sdyu sdu iydsiu gy uisdyuisdy ugidsyuigs iud suiwpeoi[oiogiiug siuui sysiu iu yiuui iugusi gyusu gdsyu usgysyu sugysudusu iusdu i sugsyug sug iusu isugy sgiusui gs yig siugysiugsiudygsd uyiuuippgiuwepoigpgi uisgyiusgiu sygsuigyu s yureygiuw iugyiug siugyusigu iupdfiusiuydiuuiduifuidfuisiufiuyuiuu iufiuisdiopfsioiufisofiupsiofiosiofiusipiusiispiosioiodfuioduifidy uifyui sdyufuysyusu siu iusyiuyuiysiuuifuiuigdsigudsisduyusiduidsy iuuigy siupiodsgiuydsiuy diugyaiudsoiuaiupasgiyaiuydauigaiu adiugu adigyu9adiuyadiugyadiugdaijudiyfudiafhdyiu addygu dyidiuydasduay diopdiooiaduiodiu diudyu gudgyudaguiadiu duidaiudydaugooidasioguiu d iu oipaoia[ouip ug iu giuydugi udgudi yda iudaiuadi adiuuda diuaui d dy iudy iduyiuadso yaihadgy iudau iads iu uududi adiuou iasyiusdu iadyuiaiuouafuyad du id uiy dui dyasyu dasiudsyu idus yuid uiyuuguuyep gadoidaio d d iuy duiu udgiuyudiyadiuad uid hggudiuiaiudayiu da adyfayiuadyiouyadiudaiuy iuady ouyadi aiouiouoauoiu[eouoiuiogiog giougiugiuuiouioiu iu ogiuogui